New York Alumni Association

President’s Information:

Name: Xinping Shi(Scott Shi)

Email: scott_shi@hotmail.com